Come cantava Cicciu Busacca
"U lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali" 
Ignazio Buttitta 1956


È arrivato Ciccio Busacca per farvi sentire la storia di Turiddu Carnivali lu sucialista che morì a Sciara ammazzato dalla mafia.

Ppi Turiddu Carnivali chianci so' matri e chiancinu tutti li puvureddi nella Sicilia perché Turiddu Carnivali murì ammazzato ppi difendere lu pani di li puvureddi.
Ed ora sèntiti perché c'è di sèntiri nella storia di Turiddu Carnivali. La storia vi dici:

Ancilu era e nun avia ali
nun era santu e miraculi facìa,
'n cielu acchianava senza cordi e scali
e senza appidamenti nni scinnia;
era l'amuri lu so' capitali
e 'sta ricchizza a tutti la spartìa:
Turiddu Carnivali nnuminatu
ca comu Cristu nni muriu ammazzatu. 

Di nicu lu patruzzu nun canuscìu,
appi la matri svinturata a latu
cumpagna a lu duluri
e a lu piniu.
ed a lu pani nivuru scuttatu
Cristu di 'n cielu lu binidicìu,
ci dissi: "Figghiu, tu mori ammazzatu;
a Sciara li patruna, armi addannati,
ammazzanu a cu voli libirtati".

Commento:
Sciara per qualcuno che non lo sa è un piccolo paese della provincia di Palermo dove ancora oggi regna e comanda la mafia. Quindi 

Turiddu avia li jorna cuntati
Ma 'ncuntrava la morti e ci ridia,
ca videva li frati cunnannati
sutta li pedi di la tirannia,
li carni di travagghiu macinati
supra lu cippu a farinni tumìa,
e suppurtari nun putìa l’abbusu
di lu baruni e di lu mafiusu.

Turiddu 
S'arricugghìu li poviri, amurusu,
li dorminterra, li facci a tridenti,
li mangiapicca cu' lu ciatu chiusu;
lu tribunali di li pinitenti.
E fici liga di 'sta carni e pusu
Ed arma pi luttari li putenti
nni ddu paisi esiliatu e scuru
unni la storia avia truvatu un muru

Dissi a lu jurnataru; "Tu si' nudu,
e la terra è vistuta a pompa magna;
tu la zappi e ci sudi comu un mulu
e si' all’additta siccu comu na lasagna;
veni la cota ed a corpu sicuru
lu patruni li beni s’aggranfagna
e tu chi fusti ogni matina all'antu
grapi li manu ed arricogghi chiantu.

Ma fatti curaggiu e nun aviri scantu
ca veni jornu e scinni lu Misia,
lu sucialismu cu' l’ali di mantu
ca porta pani, paci e puisia;
veni si tu lu voi, si tu si' santu,
si si' nnimicu di la tirannia,
s’abbrazzi a chista fidi e chista scola
ca duna amuri e all'omini cunzola.

Sì, 
Lu socialismu cu' la so' parola
Pigghia di 'n terra l'omini e l’acchiana,
e scurri comu acqua di cannola
ed unni passa arrifrisca e sana
e dici : ca la carni nun è sola
e mancu è farina ca si scana:
uguali tutti, travagghiu pi tutti,
tu manci pani si lu sudi e scutti".

Dissi a li jurnateri: "'Ntra li grutti,
'ntra li tani dormiti e 'ntra li staddi,
siti comu li surci di cunnutti,
ca v'addubbati di fasoli e taddi;
Ottùviru vi lassa a labbra asciutti
giugnettu cu' li debiti e li caddi,
di l’alivu n’aviti la ramagghia
e la spiga la coffa e pagghia."

Dissi: "La terra è di cu la travagghia,
pigghiati li banneri e li zappuna!"
E prima ancora chi spuntassi l’arba
Ficiru conchi e scavaru fussuna:
la terra addiventau na tuvagghia,
viva, di carni comu 'na pirsuna;
e sutta la russia di li banneri
parsi un giganti ogni jurnateri.

Curreru lesti li carrubbineri
cu' li scupetti 'n manu e li catini;
Turiddu ci gridau: "Fàtivi arreri!
cca latri nun ci nn’è, mancu assassini,
ci sunnu cani, l’affritti jurnateri
ca mancu sangu ci hannu 'ntra li vini:
siddu circati latruna e briganti
'n palazzu li truvati e cu l’amanti."

Lu marasciallu fici un passu avanti,
dissi: "Chistu la liggi un lu cunsenti.
"Turiddu ci rispusi senza scanti:
"Chista è la liggi di li priputenti,
ma c’è na liggi chi nun sbagghia e menti
ca dici: pani a li panzi vacanti,
robbi a li nudi, acqua a l’assitati
e a cu travagghia onuri e libirtati!"

Commento:
Giusto diceva Turiddu Carnivali anche nella Bibbia sono scritte queste parole: «Roba ai nudi! Acqua agli assetati! A chi lavora onore e libertà!» Ma la mafia che cosa pensava?

La mafia pinsava a scupittati;
'sta liggi nun garbava a li patruna,
eranu comu li cani arrabbiati
cu li denti appizzati a li garruna
Poviri jurnateri sfurtunati
ca l’aviti di ncorru a muzzicuna!
Turiddu si guardava d'iddi dd'armali
e stava all’erta si vidia sipali.

'Na sira turnò in casa senza ali
l'occhiu luntanu e lu pinseru puru
"Mancia figghiuzzu miu, cori liali"
ma lu guardau
e si lu vitti scuru:
"«Figghiu, 'stu travagghiari ti fa mali».
e s'appujau 'na manu a lu muru.
«Matri», dissi Turiddu, e la guardau:
"bonu mi sentu"; e la testa calau.

Commento:
Quella è stata l’ultima volta che Turiddu era stato minacciato, dico l'ultima volta perché l'avevano minacciato centinaia di volte. 
Tante volte magari avevano provato a pigliarlo con le b
uone offrendoci del denaro
«Turiddu stai attento tu stai facendo una strada sbagliata ti sei messo contro i padroni e sai che
 
chi si mette contro i padroni può fare una brutta fine.

Da un giorno all'altro ti può succedere qualche disgrazia» una disgrazia! Turi a queste minacce rispondeva sempre con la stessa risposta: «Sono pronto a morire per i contadini. Anche io sono un contadino. Ho avuto la fortuna di leggere qualche libro e so quello che ce dovete fare ai contadini: quello che ce spetta. E voi padroni glielo dovete dare». «Turiddu stai attento a quello che fai t'abbiamo avvertito tante volte stai attento».

Turiddu quella sera si era ritirato a casa con quella minaccia ancora incisa nel cervello. E non appena arrivò a casa la madre ce fa trovare la minestra pronta come tutte le sere. Non appena lo vede arrivare è contenta «Turiddu sei arrivato figlio mio. La menistra è pronta mangia». Ma Turi quella sera non aveva fame «Mamma lascia perdere. Questa sera ho tante cose da pensare. Non ho fame». 
La madre ha capito che Turiddu l'avevano minacciato ancora una volta.

"Figghiu, cu fu t'amminazzau?
Sugnu to' matri, un m'ammucciari nenti."
"Matri, vinni lu jornu," e suspirau:
"A Cristu l’ammazzaru e fu 'nnucenti!"
"Figghiu, lu cori miu assincupau,
mi ci chiantasti tri spati pungenti!"
Genti ca siti ccà, faciti vuci:
dda matri si lu vitti mortu 'n cruci.

Commento:
'Sta volta i mafiusi hanno mantenuto la promessa. L'indomani mattina mentre Turiddu andava a lavorare nella cava durante la trazzera ci hanno sparato due colpi di lupara in faccia che l'hanno sfigurato. Non si dimentica mai quella mattina: sedici maggio millenovecentocinquantacinque.

Sidici maju, l’arba 'n cielu luci,
e lu casteddu autu di Sciara
che guardava lu mari chi stralluci
comu n’artaru supra di na vara;
e tra mari e casteddu na gran cruci
si vitti dda matina all’aria chiara,
sutta la cruci un mortu, e cu l’aceddi
lu chiantu ruttu di li puvureddi.

Commento:
E come si può dimenticare mai quel sedici maggio a Sciara? Dopo un'ora che Turi era partito da casa la madre se sente bussare alla porta furiosamente (la madre ancora era a letto). Era l'alba «Francesca! Donna Francesca! Signora Francesca, aprite! Aprite, è successa una disgrazia! Hanno ammazzato a Turiddu. Hanno ammazzato a vostro figghiu Turiddu. Ci hanno sparato due colpi di lupara in faccia che l'hanno sfigurato. L'hanno ammazzato a Turiddu, l'hanno ammazzato!». Dirlo così è facile. Ma lo pensate per quella povera madre che aveva soltanto quel figlio al mondo come si veste in fretta e in furia e incomincia a girare per tutte le strade del paese gridando invocando i poveri a seguirla per andare a piangere sul cadavere di suo figlio.

Gridava, "figghiu!"
pi strati e vaneddi
la strangusciata matri chi curria
versu lu mortu 
a stramazzamareddi:
a fasciu di sarmenti chi camìa
dintra lu furnu e ventu a li purteddi:
"Curriti tutti a chianciri cu mia!
Puvireddi, nisciti di li tani,
morsi ammazzatu pi lu vostru pani!"

Commento:
Sono arrivati i poveri dove c'era il cadavere di Turiddu ma nessuno poteva passare. Nessuno poteva guardare Turiddu per l'ultima volta. Turiddu era circondato di carrabbineri. La madre si inginocchia di fronte ai carrabbineri.

"Carrubbineri, mi si' cristianu,
nun mi tuccari, levati di ddocu:
nun vidi ca su' torci li me manu
e addumu comu pruvuli a lu focu:
chiddu è me figghiu, vattinni luntanu,
quantu lu chianciu e lu duluri sfogu,
quantu ci sciogghiu dda palumma bianca
c'havi dintra lu pettu a manu manca.

Carrubbineri, mi si' cristianu
nun vidi ca ci cula sangu finu?
Fammi 'ncugnari ca ci levu chianu
dda petra ch'havi misa ppi cuscinu,
sutta la facci ci mettu li me manu
supra lu pettu 'stu cori vicinu
e cu' lu chiantu li piaghi ci sanu
primu c'agghiorna dumani matinu.

Prima c'agghiorna trovu l’assassinu
e ci scippu lu cori cu' 'sti manu,
lu portu strascinannu a lu parrinu:
e ci dicu: sunati, sacristanu!
Me figghiu avia lu sangu d’oru finu
e chistu di pisciazza di pantanu,
chiamaticci na tigri ppi bicchinu
la fossa ci la scavu cu' 'sti manu..

Figghiu chi dicu?
La testa mi sguazza …
Ah, si nun fussi ppi la fidi mia!
Lu sucialismu chi grapi li vrazza
e mi duna la spranza e la valìa;
mi lu 'nzignasti e mi tinevi 'n brazza
ed iu supra li manu ti chiancia,
tu m'asciucavi cu lu muccaturi
iu mi sintia moriri d’amuri.

Tu mi parravi comu un cunfissuri
iu ti parrava comu penitenti;
ora disfatta pi tantu duluri
ci dugnu vuci a li cumannamenti:
vogghiu muriri cu' 'stu stissu amuri,
vogghiu muriri cu' 'sti sintimenti.
Figghiu, ti l’arrubbau la bannera,
matri ti suggniu e cumpagna sincera!

È arrivato Ciccio Busacca per farvi sentire la storia di Salvatore Carnevale il socialista morto a Sciara ammazzato dalla mafia.

Per Turiddu Carnivali piange la madre e piangono tutti i poveri della Sicilia perché Turiddu Carnivali morì ammazzato per difendere il pane dei poveri. 
Ed ora sentite perché c'è da sentire nella storia di Turiddu Carnivali. La storia vi dice: 

Angelo era e non aveva ali
non era santo e miracoli faceva,
saliva in cielo senza corde e scale
e senza sostenersi ne scendeva;
era l'amore il suo capitale,
questa ricchezza con tutti la spartiva:
Turiddu Carnevale nominato
che come Cristo morì ammazzato.

Da piccolo il padre non conobbe,
ebbe la madre sventurata al fianco
compagna nel dolore
e nelle pene.
del pane nero a fatica sudato
Cristo benedicendolo
gli disse: "Tu, figlio mio, morirai ammazzato;
i padroni di Sciara, quei dannati,
ammazzano chi vuole libertà."

Commento:
Sciara per qualcuno che non lo sa è un piccolo paese della provincia di Palermo dove ancora oggi regna e comanda la mafia. Quindi 

Turiddu aveva i giorni contati
ma incontrando la morte ne rideva,
ché vedeva i fratelli condannati
sotto i piedi della tirannia,
le carni dal lavoro macinate
poste sul ceppo a farne tortura,
e sopportare non poteva l'abuso
né del barone, né del mafioso.

Turiddu 
I poveri radunò con tanto amore,
i dorminterra, le facce a tridente,
i mangia poco con il fiato chiuso:
il tribunale dei penitenti.
di questa carne e polso fece lega
ed arma per combattere i potenti (padroni)
di quel paese esiliato e oscuro
dove la storia aveva trovato un muro.

Disse al giornaliero: "Tu sei nudo,
e la terra è vestita in pompa magna;
tu la zappi sudando come un mulo
e stai all'impiedi secco, una lasagna;
viene raccolto e a colpo sicuro
il padrone il prodotto arraffa
e tu che fosti li sempre sulla terra
apri le mani e ci raccogli pianto.

Ma fatti coraggio, tremare non devi,
verrà il giorno che scende il Messia,
il socialismo con il manto d'ali
che porta pane pace e poesia;
viene se tu lo vuoi, se tu sei santo,
se sei nemico della tirannia
se abbracci questa fede e questa scuola
che amore dona e gli uomini consola.

Sì, 
Il socialismo con la sua parola
prende da terra gli uomini e li innalza,
e scorre come acqua di fontana
e dove arriva rinfresca e sana
e dice che la carne non è cuoio
e neppure farina da impastare
tutti uguali, lavoro per tutti,
tu mangi pane se lavori e sudi."

Disse ai giornalieri : "Nelle grotte,
nelle tane dormite e nelle stalle;
siete come i topi delle fogne,
vi saziate di fagioli e torsoli;
Ottobre vi lascia a labbra asciutte
luglio con i debiti ed i calli,
dell’ulivo ne avete le ramaglie
e delle spighe la stoppia e la paglia."

Disse: "La terra è di chi la lavora,
prendete le bandiere e gli zapponi!"
E prima ancora che spuntasse l’alba
fecero conche e scavarono fossi:
la terra sembrò tavola imbandita,
viva, di carne come una persona;
e sotto il rosso di quelle bandiere
parve un gigante ogni giornaliero.

Corsero veloci i carabinieri
con le catene ed i fucili in mano;
gridò Turiddu: "Fatevi indietro!
qui non ci sono ladri né assassini,
ci sono cani, gli afflitti giornalieri
che non hanno più sangue nelle vene:
se voi cercate ladroni e briganti
li trovate nei palazzi, con le amanti."

Il maresciallo fece un passo avanti,
disse: "La legge ciò non vi consente
"Turiddu gli rispose senza spaventi:
"La vostra legge è quella dei prepotenti,
ma c’è una legge che non sbaglia e mente
che dice: pane per le pance vuote,
vestiti agli ignudi, acqua agli assetati
e a chi lavora onore e libertà."

Commento:
Giusto diceva Turiddu Carnivali anche nella Bibbia sono scritte queste parole: «Roba ai nudi! Acqua agli assetati! A chi lavora onore e libertà!» Ma la mafia che cosa pensava?


La mafia ragionava a fucilate;
questa legge ai padroni non garbava,
erano come cani arrabbiati
coi denti conficcati nei garretti.
poveri giornalieri sfortunati
che addosso li tenete a morsicarvi!
Turiddu conosceva essi, quelle bestie
e stava all’erta se vedeva siepi.

Tornò una sera in casa senza ali
gli occhi lontano ed il pensiero pure:
"Mangia figliolo mio, cuore leale..."
Ma più lo guarda,
più lo vede oscuro:
"Figlio, questo lavoro ti fa male"
e con la mano s'appoggiava al muro.
"Madre," disse Turiddu e la guardò:
"Mi sento bene." E la testa chinò.

Commento:
Quella è stata l’ultima volta che Turiddu era stato minacciato, dico l'ultima volta perché l'avevano minacciato centinaia di volte.
Tante volte magari avevano provato a pigliarlo con le b
uone offrendoci del denaro
«Turiddu stai attento tu stai facendo una strada
sbagliata ti sei messo contro i padroni e sai che
chi si mette contro i padroni può fare una brutta fine.

Da un giorno all'altro ti può succedere qualche disgrazia» una disgrazia! Turi a queste minacce rispondeva sempre con la stessa risposta: «Sono pronto a morire per i contadini. Anche io sono un contadino. Ho avuto la fortuna di leggere qualche libro e so quello che ce dovete fare ai contadini: quello che ce spetta. E voi padroni glielo dovete dare». «Turiddu stai attento a quello che fai t'abbiamo avvertito tante volte stai attento».

Turiddu quella sera si era ritirato a casa con quella minaccia ancora incisa nel cervello. E non appena arrivò a casa la madre ce fa trovare la minestra pronta come tutte le sere. Non appena lo vede arrivare è contenta «Turiddu sei arrivato figlio mio. La minestra è pronta mangia». Ma Turi quella sera non aveva fame «Mamma lascia perdere. Questa sera ho tante cose da pensare. Non ho fame». 
La madre ha capito che Turiddu l'avevano minacciato ancora una volta.


"Figlio", gli disse "tu sei stato minacciato
sono tua madre, non avere segreti"
"Madre, il mio giorno è giunto"; e sospirando:
"Cristo fu ammazzato e fu innocente!"
"Figlio, il cuore mio si è fermato (da sincope):
tu ci piantasti tre spade pungenti."
Gente che siete qui, gridate forte:
quella madre vide il figlio morto in croce.

Commento:
Questa volta i mafiosi hanno mantenuto la promessa. L'indomani mattina mentre Turiddu andava a lavorare nella cava durante la trazzera gli hanno sparato due colpi di lupara in faccia che l'hanno sfigurato. Non si dimentica mai quella mattina: sedici maggio millenovecentocinquantacinque.


Sedici maggio, l'alba in cielo splende,
e che il castello alto sopra Sciara
di lì guardava il mare rilucente
come un altare sopra di una bara;
e tra mare e castello quel mattino
una croce si vide all'aria chiara,
sotto la croce un morto, e con gli uccelli
il piangere dei poveri a dirotto.

Commento
:
E come si può dimenticare mai quel sedici maggio a Sciara? Dopo un'ora che Turi era partito da casa la madre se sente bussare alla porta furiosamente (la madre ancora era a letto). Era l'alba «Francesca! Donna Francesca! Signora Francesca, aprite! Aprite, è successa una disgrazia! Hanno ammazzato a Turiddu. Hanno ammazzato a vostro figghiu Turiddu. Gli hanno sparato due colpi di lupara (fucile siciliano) in faccia che l'hanno sfigurato. L'hanno ammazzato a Turiddu, l'hanno ammazzato!». Dirlo così è facile. Ma lo pensate per quella povera madre che aveva soltanto quel figlio al mondo come si veste in fretta e in furia e incomincia a girare per tutte le strade del paese gridando invocando i poveri a seguirla per andare a piangere sul cadavere di suo figlio.

Gridava, figlio!
per strade e vicoli
la madre, angosciata, che correva
verso il morto 
a vorticoso turbine:
a fascio di sarmenti dentro il forno
che brucia con vento agli sportelli):
Correte tutti a piangere con me ! 
Poveri, uscite dalle tane:
morì ammazzato per il vostro pane!


Commento
:
Sono arrivati i poveri dove c'era il cadavere di Turiddu ma nessuno poteva passare. Nessuno poteva guardare Turiddu per l'ultima volta. Turiddu era circondato di carrabbineri. La madre si inginocchia di fronte ai carrabbineri.

Carabiniere, se sei un cristiano,
non mi toccare, scostati di qui:
non vedi che sono torce le mie mani
e accendo come polvere nel fuoco:
questo è mio figlio, vattene lontano,
quanto lo piango e sfogo il dolore,
quanto gli slaccio quella colomba bianca
che tiene in petto nella parte manca.

Carabiniere, se sei un cristiano
non vedi che sta perdendo il suo sangue fino
fammi accostare che gli levo piano
quella pietra che tiene per cuscino;
sotto la faccia gli metto le mani
sopra il suo petto il mio cuore vicino,
e con il pianto le sue ferite sano
prima che faccia giorno domattina.

Prima che faccia giorno l'assassino
trovo e il cuore gli strappo con le mani, 
lo porto, strascinandolo, innanzi al prete:
suonate le campane, sagrestano!
Mio figlio aveva il sangue d'oro fino
e questo l'ha d'orina di pantano;
chiamategli una tigre per becchino,
la fossa gliela scavo con le mani!

Figlio, che dico?
La testa mi si confonde...
Oh, se non fosse per la fede mia!
Il socialismo che apre le braccia,
e che mi dà speranza e coraggio;
me lo insegnasti e mi tenevi in braccio
ed io sopra le mani ti piangevo,
tu mi asciugasti con il fazzoletto
io mi sentivo morire d'amore.

Tu mi parlavi come un confessore
io ti parlavo come penitente;
ora disfatta per tanto dolore
la voce do a quei comandamenti:
voglio morire con questo stesso amore,
voglio morire con questi sentimenti.
Figlio, te l'ho rubata la bandiera,
madre ti sono e compagna sincera!

 

 

                                           Cicciu Busacca             Home Page