Alcune poesie di Ignazio Buttitta


LINGUA E DIALETTU
Ignazio Buttitta (1970)

Un populu
mittitulu a catina
spugghiatulu
attuppatici a vucca,
è ancora libiru.

Livatici u travagghiu
u passaportu
a tavola unni mancia
u lettu unni dormi
è ancora riccu.

Un populu,
diventa poviru e servu
quannu ci arribbanu a lingua
addutata di patri:
è persu pi sempri.

Diventa poviru e servu
quannu i paroli non figghianu paroli
e si manciunu tra d'iddi.

Minn'addugnu ora,
mentri accordu a chitarra du dialettu
ca perdi na corda lu jornu.

Mentri arripezzu
a tila camulata
chi tesseru i nostri avi
cu lana di pecuri siciliani
e sugnu poviru
haiu i dinari
e non li pozzu spènniri,
 

i giuielli
e non li pozzu rigalari;
u cantu,
nta gaggia
cu l'ali tagghati

U poviru,
c'addatta nte minni strippi
da matri putativa,
chi u chiama figghiu pi nciuria.

Nuàtri l'avevamu a matri,
nni l'arrubbaru;
aveva i minni a funtani di latti
e ci vippiru tutti,
ora ci sputanu.

Nni ristò a vuci d'idda,
a cadenza,
a nota vascia
du sonu e du lamentu:

chissi non nni ponnu rubari.

Nni ristò a sumigghianza,
l'annatura,
i gesti,
i lampi nta l'occhi:
chissi non ni ponnu rubari
.

Non nni ponnu rubari,
ma ristamu poviri
e orfani u stissu.

 

-----------------------------------------


PARRU CU TIA      ==»  Ascolta la Poesia in una versione di Tano Avanzato
Ignazio Buttitta 1954


Parru cu tia,
to è la curpa;
cu tia, mmenzu sta fudda
chi fai l'indifferenti
ntra na fumata e n'autra di pipa
chi pari ciminera
sutta di sta pampera
di la coppula vecchia e cinnirusa. 

Parru cu tia,
to è la curpa..
Guardatilu chi facci!
La purpa supra l'ossa un àvi tracci
ci la sucau lu vermi di la fami;
e la mammana
ci addutau ddu jornu
chi lu scippò di mmenzu a li muddami:
pani e cipudda.

Parru cu tia,
to è la curpa
si porti lu sidduni
e un ti lamenti;
si lu patruni, strincennu li denti
cu lu marruggiu mmanu e la capizza
t’arrimoodda li corna e ti l'aggrizza,
ti
smancia li garruna,
ti fudda ntra li cianchi purpittuna,
t’ammacca ossa e spaddi,
ti sfricunia li caddi,
ti scorcia li custani,
ti spurpa comu un cani,
e supra la to carogna
ci sputa e ti svirgogna. 

Parru cu tia,
to è la curpa.
Ti dici lu parrinu:
(li beni di lu munnu
su fàusi
e murtali
ca ddà supra tutti scàusi
arrivamu
e tutti aguali);
e tu ci cridi
e cali la tistazza
cornu na pecura pazza,
e nun t'adduni
ca sutta lu rubbuni
c'è un utru pi panzuni
e la saurra
nfoca lu iocu di la murra;
e tu ci cridi e ti scordi
dda tana e ddu pirtusu
unni sdivachi l'ossa;
e li to figghi ntra dda fossa
cu li panzi vacanti  
e li vrazzudda ah'aria,

cu li panzi vacanti  
e li vrazzudda ah'aria,
giarni comu malaria,
sicchi e sucati
com'umbri mpiccicati
a lu muru,
schèlitri e peddi di tammuru;
ca si disianu farfalli
pi essiri vistuti,
agneddi pi sèntiri càvudu:
e gatti e cani pi spurpari ossa.

Parru cu tia,
to è la curpa
si la to casa pari un barraccuni
di zingari sfardati:
la scupa ntra n'agnuni
e scorci di patati,
lu cufularu cìnniri,
di crita la pignata:
e to muggheri
l'ossa di pècura spurpata;
li matarazza chini
di crinu di zabbara
e matri patri e figghi
tutti ntra na quadara;
lu sceccu a vista d'occhi,
chi Piscia e fa scurnazza
gialla, ca la ristuccia
ntra li vudedda sguazza;
fradicia appizzata
a pignu ntra l'arcova,
una cucuzza pàpara
ca prerni russu d'ova;
e la farni chiantata
all'antu di la porta
cu li granfazzi aperti
e la vuccazza torta.

Sfarda sta carnrnisazza arripizzata,
tìncila e fanni un pezzu di bannera,
trasi dintra li casi puvireddi,
scinni nni li carusi carzarati,
sduna pi li stratuna e li trazzeri,
chiama picciotti e vecchi jurnateri,
cerca dintra li fùnnachi e li grutti,
l’ominí persi, abbannunati e rutti,
grìdacci cu la vuci d'un liuni:
«genti, vinni lu jornu a li diuni!»

Sfarda sta carninisazza arripizzata,
tìncila e fanri un pezzu di bannera
russa comu la tònaca di Cristu,
pi torcia lu to vrazzu e lu to pusu:
unniala a li venti a pugnu chiusu:
russa era la tònaca di Cristu!.

 

--------------------------------------

 

UN SECULU DI STORIA       ==»  Ascolta la Poesia recitata da Nino Buttitta
Ignazio Buttitta (Settembre 1970)

                                                                                                                               
Traduzione in Italiano                                 
Accusu i politici Accuso i politici
d'oggi e d'aeri: di oggi e di ieri:
Crispi e compagni, Crispi e compagni
pridicatura da monarchia, predicatori della monarchia,
beccamorti e fallignami beccamorti e falegnami
ca nchiuvaru a Sicilia che inchiodarono la Sicilia
viva nta cruci.

viva alla croce.
Accusu i Savoia, Accuso i Savoia,
i primi e l’ultimu i primi e l'ultimo
re e imperaturi, re e imperatore,
fascista e talianu fascista e italiano,
ncurunatu di midagghi incoronato di medaglie
scippati cu sangu strappate con il sangue
ndo cori di matri.

dal cuore delle madri.
Un seculu di guerri, Un secolo di guerre,
un seculu di stragi: un secolo di stragi:
c'è ossa di siciliani ci sono ossa di siciliani
vrudicati nte diserti, sotterrate nei deserti,
nta nivi, nella neve, 
nto fangu di ciumi: nel fango dei fiumi:
c'è sangu di sulfarara, c'è sangue di zolfatai,
di zappatura, di zappatori,
di matri scheletri di madri scheletri
e picciriddi sparati e bambini uccisi
nte chiazzi da Sicilia.

nelle piazze della Sicilia.
Non hanno vuci e gridanu Non hanno voce e gridano
L’ammazzati du ‘93 gli ammazzati del '93
chi petri nte sacchetti con le pietre nelle tasche
e la fami nte panzi vacanti.

e la fame nelle pance vuote.
Non hannu vuci e gridanu Non hanno voce e gridano
cu coddu sutta i pedi di baruna, con il collo sotto i piedi dei baroni,
cu l’ossa sturtiggnati du travagghiu; con le ossa storcigliate dal lavoro;
ca lingua i cani con la lingua di cani
e u ciatu e denti.

e il fiato ai denti.
Tri ghiorna di macellu Tre giorni di macello
di martorii e beccamorti di mortori e beccamorti
di lamenti e chiantu di lamenti e pianto
nte casi di poviri.

nelle case dei poveri.
Ci fu carni a bon prezzu Ci fu carne a buon prezzo
nte tavuli di baruna; sulle tavole dei baroni;
a bon prezzu a buon prezzo
pi sovrani di Roma; per i sovrani di Roma;
a bon prezzu pi Crispi, a buon prezzo per Crispi,
macillaru di corte; macellaio di Corte;
e Lavriano e Lavriano
ginirali e sicariu generale e sicario
pagatu a ghiurnata.

pagato a giornata.
L’avemu cca Li abbiamo qui
Ancora cca ancora qui
chi stissi facci con le stesse facce
e u cori di sarvaggi e il cuore di selvaggi
i scannapopulu; gli scanna popolo;
ci liccamu i pedi, gli lecchiamo i piedi,
ci damu u votu, gli diamo il voto,
l’ugnia pi scurciarinni; le unghie per scorticarci,
a corda pi nfurcarinni; la corda per impiccarci;
a mazza e a ncunia la mazza e l'incudine
pi rumpirinni l’ossa.

per romperci le ossa.
L’avemu cca L'abbiamo qui
ancora cca a mafia, ancora qui la mafia,
assitatta nte vanchi d’imputati seduta sui banchi degli imputati
a dittari liggi; a dettare legge;
a scriviri sintenzi di morti a scrivere sentenze di morte
chi manu nsangati.

con le mani che sanguinano.
L’avemu cca Li abbiamo qui
I compari da mafia i compari della mafia
Chi manu puliti, con le mani pulite,
i firrara di chiavi fausi, i fabbri di chiavi false,
i spogghia artari ca cruci nto pettu; gli spoglia altari con la croce sul petto;
unni posanu i pedi sicca l’erba, dove posano i piedi secca l'erba,
sicca l’acqua secca l'acqua,
spuntanu spini e lacrimi pa Sicilia.

spuntano spine e lacrime per la Sicilia.
L'avemu cca Li abbiamo qui
L’affamati du putiri; gli affamati del potere;
l’affamati di carni cruda, gli affamati di carne cruda,
ca cridinu a Sicilia che credono la Sicilia
un porcu scannatu un porco scannato
e ci spurpanu l’ossa.

e le spolpano le ossa.
Si si sicilianu Se sei siciliano
isa u vrazzu, alza il braccio,
grapi a manu: apri la mano:
cincu banneri russi, cinque bandiere rosse,
cincu! cinque!
Adduma a pruvulera du cori!

Accendi la polveriera del cuore!
Si si sicilianu Se sei siciliano
fatti a vuci cannuni, fatti la voce cannone,
u pettu carru armatu, il petto carro armato,
i gammi cavaddi di mari: le gambe cavalli di mare:
annea i nimici da Sicilia!

annega i nemici della Sicilia!
L’avemu cca e cantanu Li abbiamo qui e cantano
I rusignoli ammaistrati gli usignoli ammaestrati
c’agghiuncinu lacrimi di nchiostru che aggiungono lacrime d'inchiostro
e lacrimi da Sicilia, alle lacrime della Sicilia
e stornellanu u misereri e stornellano il miserere
a gloria di patruna.

a gloria dei padroni.
Cantanu odi o suli Cantano odi al sole
o celu al cielo
o mari al mare
a zagara, alla zagara,
e portanu a Sicilia ntronu e portano la Sicilia sul trono
cu velu niuru col velo nero
di mala maritata.

di mal maritata.
U furnu svampa Il forno avvampa
e ghettanu cinniri a palati, e buttano cenere a palate,
incapaci d’impastari incapaci d'impastare
i cori di sicililiani i cuori dei siciliani
e farinni unu a tri punti e farne uno a tre punte
tridici voti chiù granni da Sicilia.

tredici volte più grande della Sicilia.
A Sicilia non havi chiù nomi La Sicilia non ha più nome
né casa e paisi; né casa e paese;
havi i figghi sbattuti pu munnu ha i figli sparsi per il mondo
sputati comu cani, sputati come cani,
vinnuti all’asta: venduti all’asta
surdati disarmati Soldati disarmati
chi cummattinu chi vrazza.

che combattono con le braccia.
Chi vrazza, Con le braccia,
i rami virdi da Sicilia, i rami verdi della Sicilia
arrimiscanu a terra, rimescolano la terra,
rumpinu timpuna, rompono le zolle,
siminanu seminano
e fanno orti e ghiardina.

e fanno orti e giardini.
Chi vrazza..., Con le braccia,
fabbricanu palazzi, fabbricano palazzi,
costruiscinu scoli, costruiscono scuole,
ponti, ponti,
officini officine
e aeroporti.

e aeroporti.
Chi vrazza, Con le braccia,
i lapi di meli da Sicilia le api da miele della Sicilia
grapinu strati, aprono strade,
spirtusanu muntagni, perforano montagne,
svacantanu a panza da terra.

svuotano la pancia della terra.
Chi vrazza, Con le braccia,
i surdati senza patria, i soldati senza patria,
i sfardati, gli stracciati,
i carni senza lardu e carni senza lardo
vestinu d’oru i porci di fora.

vestono d'oro i porci di fuori.
I chiamanu terroni, Li chiamano terroni
zingari, zingari,
pedi fitusi; piedi fetenti;
e hanno i figghi e i matri e hanno i figli e le madri
chi cuntanu i ijorna che contano i giorni
cu l’occhi vagnati; con gli occhi bagnati;
e stu cielu ca vasu, e questo cielo che bacio,
e sta terra chi toccu e questa terra che tocco
e mi canta nte manu; e mi canta nelle mani;
e seculi di civiltà e secoli di civiltà
sutta i pedi.

sotto i piedi.
A sicilia non havi chiù nomi; La Sicilia non ha più nome;
ma miliuna di surdi e di muti ma milioni di sordi e di muti
affunnati nta un puzzu sprofondati in un pozzo
ca io chiamu e non sentinu, che io chiamo e non sentono,
e s’allongu i vrazza e se allungo le braccia
mi muzzicanu i manu.

mi mordono le mani.
Io ci calassi i cordi di vini, Io gli calerei le corde delle vene,
i riti di l’occhi le reti degli occhi
pi tiralli du puzzu; per tirarli dal pozzo;
pirchì cca nascivu perché qui sono nato
e parru a lingua di me patri; e parlo la lingua di mio padre;
e i pisci e i pesci
aceddi gli uccelli
u ventu, il vento
puru u ventu! pure il vento!
trasi nt’aricchi entra nelle orecchie
e ciarlaria nsicilianu.

e ciarla in siciliano.
Cca nascivu, Qui sono nato,
e si mi vasu i manu e se mi bacio le ,mani
vasu i manu di me morti; bacio le mani dei miei morti;
e si m’asciucu l’occhi e se mi asciugo gli occhi
asciucu l’occhi di me morti.

asciugo gli occhi dei miei morti.
Cca nascivu, Qui sono nato
addattavu nte minni di sta terra, allattai nelle mammelle di questa terra
ci sucavu u sangu: le succhiai il sangue;
si mi tagghiati i vini, se mi tagliate le vene,
vi bruciati i manu!

vi bruciate le mani!
Non è veru c’amamu a Sicilia Non è vero che amiamo la Sicilia
si avemu a storia nto pugnu se abbiamo la storia nel pugno
e l’affucamu; e la soffochiamo;
non è veru non è vero
si addumanu u focu se accendiamo il fuoco
e l’astutamu; e lo spegniamo;
non è veru mancu non è vero nemmeno
si stamu un ghiornu libiri se stiamo un giorno liberi
e pi cent’anni servi.

e per cent'anni servi.
Non dumannamu pirdunu a storia Non chiediamo perdono alla storia
ora ca nni scurdamu ora che abbiamo dimenticato
i martiri di tutti i tempi i martiri di tutti i tempi
ca misiru u coddu sutta a mannara che misero il collo sotto la mannaia
senza chianciri: senza piangere
Di Blasi, unu! (1)

Di Blasi, uno! (1)
Ora ca nni scurdamu Ora che abbiamo dimenticato
i torturati nte galeri, i torturati nelle galere,
i cunnannati a vita, i condannati a vita,
i nfurcati, gl'impiccati,
e l’arrustuti vivi nte chiazzi.

e gli arrostiti vivi nelle piazze.
Petri e fangu Pietre e fango
Pi cu supporta a miseria, per chi sopporta la miseria,
petri e fangu pietre e fango
pi cu batti i manu e putenti per chi batte le mani ai potenti
petri e fangu pietre e fango
pi cu non metti u coddu per chi non mette il collo
nta furca da libirtà: nella forca della libertà:
u dicu e siciliani, lo dico ai siciliani
e mi scatta u cori!

e mi scoppia il cuore!
E fu aeri, E fu ieri
(a data non cunta) (la data non conta)
io vitti chainciri i matri io vidi piangere le madri
nto Chianu da Purtedda, (2) nel Piano di Portella (2)
e Saveria Megna e Saveria Megna
addinucchiata supra l’erba inginocchiata sull'erba
parrari cu so figghiu ammazzatu.

parlare con il figlio ammazzato.
Idda u videva, Lei lo vedeva,
io no: io no;
u foddi era io il pazzo ero io
si doppo vitti nersciri di fossi se dopo vidi uscire dalle fosse
tutti i morti pa libirtà da Sicilia: tutti i morti per la libertà della Sicilia:
vivi vivi
a migghiara a migliaia
a marusi a marosi,
cu focu nta l’occhi!

e il fuoco negli occhi!
Dammi la manu Dammi la mano
Cola Lumbardu, (3) Nicola Lombardo, (3)
(io parrava cu iddu!') (io parlavo con lui! )
sfardati a cammisa, ci dissi, straccia la tua camicia, gli dissi,
fammi vìdiri i pirtusa nto pettu fammi vedere il petto
Sfunnatu di baddi taliani. bucato dalle pallottole italiane.
A Bronti, ci, dissi, A Bronte, gli dissi,
nto Chianu i San Vitu nel Piano di San Vito
dopu cent’anni cu passa dopo cent'anni chi passa
senti ancora a tò vuci: sente ancora la tua voce
moru pu populu!

muoio per il popolo!
Cuntami a storia Raccontami la storia
Turiddu Carnivali, (4) Turiddu Carnevale, (4)
(io parrava cu iddu!') (io parlavo con lui!)
figghiu du nfernu e du paradisu, figlio dell'inferno e del paradiso,
cuntami a storia!

raccontami la storia!
Nta stu pugnu c’è a morti, In questo pugno c'è la morte,
ti dissiru; ti dissero;
nta stu pugnu i dinari, in questo pugno i denari
ti dissiru; ti dissero;
e tu : e tu:
a morti, la morte,
a morti! a morte!
E ci turcisti u pugnu.

e gli torcesti il pugno.
L'indumani L'indomani
a Sciara a Sciara
i cumpagni i compagni
u purtavanu a spadda: lo portavano a spalla:
quattru, quattro,
sudati, sudati,
un passu doppu l’àutru.

un passo dopo l'altro.
Ntutt’unu Di colpo
a cascia la cassa
divintò leggia, diventò leggera.
ci scappavadi nmanu gli scappava dalle mani:
u mortu un c’era nta cascia, il morto non c'era nella cassa,
caminava in prima fila camminava in prima fila
nmenzu i banneri russi; fra le bandiere rosse;
a testa, la testa,
tuccava u celu!

toccava il cielo!
Cu camina calatu Chi cammina curvato
torci a schina, piega la schiena,
s'è un populu se è un popolo
torci a storia. piega la storia.

Note:
1
) Francesco Paolo Di Blasi, giacobino, decapitato nel 1795.Giurista di idee illuministe, autore del "Saggio sopra la legislazione di Sicilia", promosse una cospirazione per l'instaurazione di un governo repubblicano. Fu giustiziato con tre compagni a Palermo. 
Leonardo Sciascia costruisce sulla sua vicenda il romanzo storico Il Consiglio d'Egitto (1963).

 - Palermo - piazza Indipendenza - 

2) Luogo dove Giuliano e la sua banda e infiltrati della mafia, spararono sui contadini che festeggiavano la data "del I maggio" 1947.
3) Avvocato, fucilato per ordine di Nino Bixio, il giorno 8 Agosto 1860, per avere capeggiato una sommossa di contadini ; che chiedevano la ripartizione delle terre che era stata promessa da Garibaldi.
4) Giovane sindacalista di Sciara, piccolo paese della provincia di Palermo, ucciso dalla mafia il 16 maggio 1955.


--------------------------------------------

 
NUN SUGNU PUETA   
Ignazio Buttitta - Settembre 1954 - Tratto da: "Lu pani si chiama pani"

                                                                                                                               Traduzione in Italiano

Non pozzu chiànciri 
ca l'occhi mei su sicchi 
e lu me cori 
comu un balatuni. 

La vita m'arriddussi 
asciuttu e mazziatu 
comu na carrittata di pirciali.

Non sugnu pueta; 
odiu lu rusignolu e li cicali, 
lu v
inticeddu chi accarizza l'erbi
e li fogghi chi cadinu cu l'ali;
amu li furturati,
li venti chi strammíanu li negghi
ed annèttanu l'aria e lu celu. 

Non sugnu pueta;
e mancu un pisci greviu
d'acqua duci;
sugnu un pisci mistinu
abituatu a li mari funnuti:
Non sugnu pueta
si puisia significa
la luna a pinnuluni
c'aggiarnia li facci di li ziti;
a mia, la menzaluna,
mi piaci quannu luci
dintra lu biancu di l'occhi a lu voj.

Non sugnu pueta
ma siddu è puisia 
affunnari li manu
ntra lu cori di l'omini patuti
pi spremiri lu chiantu e lu scunfortu;
ma siddu è puisia
sciògghiri u chiacciu e nfurcati,
gràpiri l'occhi a l'orbi,
dari la ntisa e surdi
rumpiri catini lazzi e gruppa:
(un mumentu ca scattu!)...

Ma siddu è puisia
chiamari ntra li tani e nta li grutti 
cu mancia picca e vilena agghiutti;
chiamari li zappatura
aggubbati supra la terra
chi suca sangu e suduri;
e scippari 
du funnu di surfari
la carni cristiana
chi coci nto nfernu:
(un mumentu ca scattu!)... 

Ma siddu è puisia
vuliri milli
centumila fazzuletti bianchi
p'asciucari occhi abbuttati di chiantu;
vuliri letti moddi
e cuscina di sita
pi l'ossa sturtigghiati
di cu travagghia;
e vuliri la terra
un tappitu di pampini e di ciuri
p'arrifriscari nta lu sò caminu
li pedi nudi di li puvireddi:
(un mumentu ca scattu!)

Ma siddu è puisia
farisi milli cori
e milli vrazza
pi strinciri poviri matri
inariditi di lu tempu e di lu patiri
senza latti nta li minni
e cu lu bamminu nvrazzu:
quattru ossa stritti
a lu pettu assitatu d'amuri:
(un mumentu ca scattu!)...

datimi na vuci putenti
pirchi mi sentu pueta:
datimi nu stindardu di focu
e mi segunu li schiavi di la terra,
na ciumana di vuci e di canzuni:
li sfarda a l'aria
li sfarda a l'aria
nzuppati di chiantu e di sangu.

Non posso piangere,
ho gli occhi secchi,
e il mio cuore
è una pietra pesante.

La vita m'ha ridotto
arido e spezzato
come una carrettata di brecciame.

Non sono poeta;
odio l'usignolo e le cicale,
il venticello che carezza l'erba
e le foglie che cadono con l'ali;
amo le bufere,
i venti che disperdono le nuvole
e puliscono l'aria e il cielo.

Non sono poeta,
ma nemmeno un insipido pesce
d'acqua dolce;
sono un pesce selvatico
abituato ai mari profondi.
Non sono poeta
se poesia significa
la luna che pende
e impallidisce le facce dei fidanzati;
la mezzaluna
mi piace quando splende
dentro il bianco dell'occhio del bue.

Non sono poeta;
ma se è poesia
affondare le mani
nel cuore degli uomini che soffrono
per spremerne il pianto e lo sconforto;
ma se è poesia
sciogliere il cappio agli impiccati,
aprire gli occhi ai ciechi,
dare l'udito ai sordi,
rompere catene e lacci e nodi:
(un momento che scoppio)...

Ma se è poesia
chiamare nelle tane e nelle grotte
chi mangia poco e veleno inghiotte;
chiamare gli zappatori
curvati sulla terra
che succhia sangue e sudore;
e strappare
dal fondo delle zolfare
la carne cristiana
che cuoce nell'inferno:
(un momento che scoppio!) ...

Ma se è poesia
volere mille
centomila fazzoletti bianchi
per asciugare occhi gonfi di pianto;
volere letti morbidi
e cuscini di seta
per le ossa storcigliate
di chi lavora;
e volere la terra
un tappeto di foglie e fiori
che rinfreschi lungo il cammino
i piedi nudi dei poveri:
(un momento che scoppio!..)

Ma se è poesia
farsi mille cuori
e mille braccia
per stringere povere madri
inaridite dal tempo e dalla sofferenza
senza latte alle mammelle
e col bambino in braccio:
quattro ossa strette
al petto assetato d'amore:
(un momento che scoppio!...)

Datemi una voce potente
perché mi sento poeta:
datemi uno stendardo di fuoco
e mi seguano gli schiavi della terra,
una fiumana di voci e di canzoni:
gli stracci all'aria
gli stracci all'aria
inzuppati di pianto e di sangue.

-------------------------------------------


LU TRENU DI LU SULI - 1999   

Ignazio Buttitta - 1999 - Tratto da: "La mia vita vorrei scriverla cantando"

                                                                                             Traduzione in Italiano

1.Turi Scordu, surfararu, 
abitanti a Mazzarinu;
cu lu Trenu di lu suli
s'avvintura a lu distinu.

2. Chi faceva a Mazzarinu
si travagghiu nun ci nn'era?
fici sciopiru na vota
e lu misiru ngalera.

3. Una tana la sò casa,
quattru ossa la muggheri;
e la fami lu circava
cu li carti di l'usceri.

4. Setti figghi e la muggheri,
ottu vucchi ed ottu panzi,
e lu cori un camiuni
carricatu di dugghianzi.

5. Nni lu Belgiu, nveci, 
ora travagghiava jornu e notti;
a la mogghi ci scriveva:
nun manciati favi cotti.

6. Cu li sordi chi ricivi
compra roba e li linzola,
e li scarpi pi li figghi
pi putiri jri a scola.

7. Li mineri di lu Belgiu,
li mineri di carbuni:
sunnu niri niri niri
comu sangu di draguni.

8. Turi Scordu, un pezzu d'omu,
a la sira dormi sulu;
ntra lu lettu a pedi fora
smaniava comu un mulu.

9. Cu li fimmini ntintava;
ma essennu analfabeta,
nun aveva pi ncantarli
li paroli di pueta.

10. E faceva pinitenza
Turi Scordu nni lu Belgiu:
senza tònaca e né mitra
ci pareva un sacrilegiu.

11. Certi voti lu pinseri
lu purtava ntra la tana,
e lu cori ci sunava
a martoriu la campana.

12. Ca si c'era la minestra
di patati e di fasoli,
nni dda tana c'era festa
pi la mogghi e li figghioli.

13. Comu arvulu scippatu
senza radichi e né fogghi,
si sinteva Turi Scordu
quannu penza figghi e mogghi.

14. Doppu un annu di patiri
finalmenti si dicisi:
«Mogghi mia, pigghia la roba,
venitinni a stu paisi».

15. E parteru matri e figghi,
salutaru Mazzarinu;
li parenti pi d'appressu
ci facevanu fistinu.

16. Na valiggia di cartuni
cu la corda pi traversu;
nni lu pettu lu nutricu
chi sucava a tempu persu.

17. Pi davanti la cuvata
di li zingari camina:
trusci e sacchi nni li manu,
muntarozzi fini la schina.

18. La cuvata cu la ciocca
quannu fu supra lu trenu,
nun sapeva s'era ncelu...
si tuccavà lu tirrenu.

19. Lu paisi di luntanu
ora acchiana e ora scinni;
e lu trenu ca vulava
senza ali e senza pinni.

20. Ogni tantu si firmava
pi nfurnari passaggeri:
emigranti surfarara,
figghi, patri e li muggheri.

21. Patri e matri si prisentanu,
li fa amici la svintura:
l'emigranti na famigghia
fannu dintra la vittura.

22. «Lu me nomu? Rosa Scordu».
«Lu paisi? Mazzarinu».
«Unni jiti ?». «Unni jiamu?
Unni voli lu distinu!».

23. Quantu cosi si cuntaru!
ca li poviri, si sapi,
hannu guai a miliuna:
muzzicati di li lapi!

24. Quannu vinni la nuttata
doppu Villa San Giuvanni
una radiu tascabili
addiverti nichi e granni.

25. Tutti sentinu la radiu,
l'havi nmanu n'emigranti;
li carusi un hannu sonnu,
fannu l'occhi granni tanti.

26. Rosa Scordu ascuta e penza,
cu lu sapi chi va a trova...
n'àtra genti e nazioni,
una storia tutta nova.

27. E si strinci pi difisa
lu nutricu nsunnacchiatu
mentri l'occhi teni ncoddu
di li figghi a lu sò latu.

28. E la radiu tascabili
sona musica di ballu;
un discursu di ministru;
un minutu d'intervallu.

29. Poi detti li nutizii,
era quasi menzannotti:
sunnu l'ultimi nutizii
li nutizii di la notti.

La radio trasmette:
«Ultime notizie della notte.
Una grave sciagura si è verificata
in Belgio nel distretto min:erario
di Charleroi.
Per cause non ancora note
una esplosione ha sconvolto
uno dei livelli della 
miniera di Marcinelle.
Il numero delle vittime è
assai elevato
».

30. Ci fu un lampu di spaventu
chi siccò lu ciatu a tutti;
Rosa Scordu sbarra l'occhi,
focu e lacrimi s'agghiutti.

La radio continua a trasmettere:
«I primi cadaveri riportati
alla superficie dalle squadre di soccorso
appartengono a nostri connazionali
emigrati dalla Sicilia.
Ecco il primo elenco
delle vittime.
Natale Fatta, di Riesi provincia di 
Caltanissetta,Francesco Tilotta, di 
Villarosa provincia di Enna
Alfio Calabrò, di Agrigento
Salvatore Scordu...
».

31. Un trimotu: «Me maritu!
me maritu!» grida e chianci,
e li vuci sangu e focu
dintra l'occhi comu lanci.

32. Cu na manti e centu vucchi,
addumata comu torcia,
si lamenta e l'ugna affunna
ntra li carni e si li scorcia.

33. L'àutra manu strinci e ammacca
lu nutricu stramurtutu,
ca si torci mentri chianci
affucatu e senza aiutu.

34. E li figghi? cu capisci,
cu capisci e cu un capisci,
annigati nmenzu a l'unni
di ddu mari senza pisci.

35. Rosa Scordu, svinturata,
nun è fimmina e né matri,
e li figghi sunnu orfani
di la matri e di lu patri.

36. Misi attornu l'emigranti
ca nun sannu zoccu fari;
sunnu puru nmenzu a l'unni:
strascinati di ddu mari.

37. Va lu trenu nni la notti,
chi nuttata longa e scura:
non ci fu lu funirali,
è na fossa la vittura.

38. Turi Scordu a la finestra,
a lu vitru mpiccicatu,
senza occhi, senza vucca:
è un schelitru abbruciatu.

39. L'arba vinni senza lustru,
Turi Scordu ddà ristava:
Rosa Scordu lu strinceva
nni li vrazza, e s'abbruciava.

1. Turi Scordu, zolfataro,
abitante a Mazzarino,
con il Treno del sole
si avventura al suo destino.

2. Che faceva a Mazzarino
se lavoro non ce n'era?
fece sciopero una volta
e lo misero in galera.

3. Una tana la sua casa,
sua moglie quattro ossa,
e la fame lo cercava
con le carte dell'usciere.

4. Sette figli e la moglie,
otto bocche e otto pance
e un camion per cuore
caricato di doglianze.

5. Nel Belgio, invece, ora
lavorava giorno e notte;
alla moglie scriveva:
non mangiate fave cotte.

6. Con i soldi che ricevi
compra roba e le lenzuola
e le scarpe per i figli
per potere andare a scuola.

7. Nel Belgio, le miniere,
le miniere di carbone:
sono nere nere nere
come sangue di dragone.

8. Turi Scordu, un pezzo d'uomo,
quand'è sera dorme solo;
dentro il letto, e i piedi in fuori,
smaniava come un mulo.

9. Con le donne ci tentava;
ma essendo analfabeta
incantarle non sapeva
con le parole di poeta.

10. E faceva penitenza,
Turi Scordu, Il nel Belgio:
senza tonaca né mitra
gli pareva un sacrilegio.

11. Il pensiero, certe volte,
lo portava nella tana,
e il cuore gli sonava
a mortorio la campana.

12. Che se c'era la minestra
di patate e di fagiuoli,
nella tana c'era festa
per la moglie e i figliuoli.

13. Come albero strappato
senza foglie né radici,
si sentiva Turi Scordu
quando pensa figli e moglie.

14. Dopo un anno di patire
finalmente si decise:
«Moglie mia, piglia la roba,
vieni tu in questo paese».

15. E partirono madre e figli
salutando Mazzarino;
i parenti in appresso
ci facevano festino.

16. Di cartone la valigia
con la corda per traverso;
il lattante sopra il seno
che succhiava a tempo perso.

17. Lei davanti, e la covata
degli zingari la segue:
con fagotti e sacchi in mano,
montarozzi sulla schiena.

18. La covata con la chioccia
quando fu sopra il treno,
non sapeva s'era in cielo...
e nemmeno sulla terra.

19. Il paese da lontano
ora sale ed ora scende;
e il treno che volava
senza ali e senza penne.

20. Ogni tanto si fermava
infornando passeggeri:
emigranti zolfatari,
figli e padri con le mogli.

21. Padri e madri si presentano,
li fa amici la sventura:
gli emigranti una famiglia
fanno dentro la vettura.

22. «Il mio nome? Rosa Scordu».
«Il paese? Mazzarino».
«Dove andate ?». «Dove andiamo?
Dove vuole il destino».

23. Quante cose si dicevano!
perché i poveri, si sa,
hanno milioni di guai:
morsicati dalle api!

24. Quando venne la nottata
dopo Villa San Giovanni
una radio tascabile
grandi e piccoli diverte.

25. Tutti sentono la radio,
l'ha in mano un emigrante;
i bambini senza sonno
fanno gli occhi grandi tanto.

26. Rosa Scordu ascolta e pensa,
arrivando; cosa trova...
altra gente e nazione,
una storia tutta nuova.

27. E si stringe per difesa
il lattante insonnolito
non lasciando di guardare
gli altri figli a lei accanto.

28. E la radio tascabile
suona musica da ballo;
un discorso di ministro;
un minuto d'intervallo.

29. Poi diede le notizie,
era quasi mezzanotte:
sono le ultime notizie
le notizie della notte.

La radio trasmette:
«Ultime notizie della notte.
Una grave sciagura si è verificata
in Belgio nel distretto minerario
di Charleroi.
Per cause non ancora note
una esplosione ha sconvolto
uno dei livelli della
miniera di Marcinelle.
Il numero delle vittime è
assai elevato
».

30. Ci fu un lampo di spavento
che seccò il fiato a tutti;
Rosa Scordu sbarra gli occhi
fuoco e lacrime inghiotte.

La radio continua a trasmettere:
«I primi cadaveri riportati
alla superficie dalle squadre di soccorso
appartengono a nostri connazionali
emigrati dalla Sicilia.
Ecco il primo elenco
delle vittime.
Natale Fatta, di Riesi provincia di 
Caltanissetta, Francesco Tilotta, di 
Villarosa provincia di Enna
Alfio Calabrò, di Agrigento
Salvatore Scordu..
.».

31. Un terremoto: «Mio marito!
mio marito!» grida e piange,
e le voci sangue e fuoco
come lance dentro gli occhi.

32. Una mano e cento bocche,
mentre brucia come torcia,
si lamenta e l'unghie affonda
scorticandosi le carni.

33. L'altra mano stringe e ammacca
il lattante tramortito,
che si torce mentre piange
affogato e senza aiuto.

34. E i figli? chi capisce,
chi capisce e non capisce,
annegati in mezzo alle onde
di quel mare senza pesci.

35. Rosa Scordu, sventurata,
non è donna e non è madre,
e i figli sono orfani
sia di madre che di padre.

36. Stanno intorno gli emigranti
e non sanno cosa fare;
pure loro in mezzo a l'onde:
trascinati da quel mare!

37. Va il treno nella notte,
che nottata lunga e scura:
non ci fu il funerale,
è una fossa la vettura.

38. Turi Scordu alla finestra,
sopra il vetro appiccicato,
senza occhi, senza bocca
è uno scheletro bruciato.

39. L'alba venne senza luce,
Turi Scordu là restava:
Rosa Scordu lo stringeva
nelle braccia, e si bruciava.


-----------------------------------------------------
Ritorna da dove sei venuto